ދައުލަތުން 2020 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް މިމަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިނޭންންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައި މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި މުޒާރާތަކައި ބައްދަލުކޮށް ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން އެފަރާތްތަކަށް އޮތް މިންވަރު އޮޅުންފިލުވަ 2020 އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓްގެ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޙަކީ މިމަހުގެ 31 އެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.