އަހަރުމެން ދިރިއުޅެމުންދާ މާހައުލަށް އަންނަބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މޫނުގެ ހަންގަޑަށްކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައުންޑޭޝަން ބަދަކުކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އުމުރުން ދުވަސް ވުމުންވެސް އަހަރުމެންގެ ހަންގަޑަން ވަރަށް ބޮޑެތިބަދަލުތަކެއް އާދެއެވެ.މިގޮތުން އުމުރުން 20 އަހަރާއި 50 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ގިނަމީހުންނަށް މޫނުގައި ބިހިނެގުމާއި، ހަންގަޑުހިކުމާއި، ރޫގިނަވުމަކީ ދިމާވާ މައްސަލަތަކެކެޗެ.

ނަމަވެސް މިއަދުގެ މިތަހުޒީބުވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި މިފަދަ ގިނަމައްސަލަތަކުގެ ފަރުވާ މިވަނީ ހޯދިފައެވެ. މިގޮތުން މިބަލާލަނީ އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހަންގަޑަށްދިމާވާ މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފައުންޑޭޝަންގެ އެންމެ ރަނގަޅު ވައްތަރުތަކަށެވެ.

 • އަވަރގްލާރސް ވެއިލް ފްލުއިޑް މޭކަޕް
 • ލެންކޯމް ސްކިން ފީލްސްގުޑް ހައިޑްރޭޓިން ސްކިން ޓިންޓް
 • އިަތް ކޮސްމެޓިކްސް ބާއިބާއި ފައުންޑޭޝަން ފުލްކަވަރރޭޖް މޮއިސްޗަރައިޒަރ ވިތް އެސް،ޕީ،އޭ،50 ޕްލަސް
 • ރެވްލޯން އޭޖް ޑިފައިން ޑީ،އެން،އޭ އެޑްވާންޓޭޖް ފައުންޑޭޝަން
 • ޝާންޓިކައިލް ފިއުޗަރ ސްކިން ފައުންޑޭޝަން
 • ކަވަރގާރލް ޕްލަސް އޮލޭ ސިމްޕްލީ އޭޖްލެސް ފައުންޑޭޝަން
 • ލޯރާމާސިއާ ސްމޯތްފިނިޝް ޕައުޑަރ ފައުންޑޭޝަން
 • ނާރސް ޕިއޯ ރޭޑިއެންޓް ޓިންޓެޑް މޮއިސްޗަރައިޒަރ
 • ނިއުޓްރޮޖިނަރ ހައިޑްރޯ ބޫސްޓް ހައިޑްރޭޓިން ޓިންޓް
 • ޖޯޖިއޯ އަރުމާނީ ލުމިނަސް ސިލްކް ފައުންޑޭޝަން
 • އެސްޓީލައުޑަރ ޕަރފެކްޝަނިސްޓް ޔޫތް އިންފިއުޒިންބްރޯޒް ސްޕެކްޓްރަމް އެސް،ޕީ،އެފް 25
 • ލޯރިއަލް ޕެރިސް ޓްރޫ މެޗްސްޕަރ ބްލެންޑަރބަލް މޭކަޕަ
 • ޕެރިކޯން އެމް،ޑީ،ނޯމޭކަޕް ފައުންޑޭޝަން ސިރަމް ބްރޯޑް ސްޕެކްޓްރަމް އެސް،ޕީ،އެފް 20

މި ބްރޭންޑު ތަކަކީ މީގައި ލައިޓްވެއިޓް އަދި ހައިޑްރޭޓިންގެ ބާވަތްތަށް އެކުލެވިގެންވެފައި އަދި މޫނުގެ ހަންގަޑު ޒުވާންކަންމަތީ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގިނައަދަދަކަށް ގްލިސަރިން އެކުލެވިގެންވާ ފައުންޑޭޝަންތަކަކަށް ވުމާއި އެކު މީގެ ސަބަބުން މޫނުގެ ހަންގަޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.