މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒަށް ރައީސް ސޯލިހުގެ އިތުބާރު އޮތްއިރު ފައްޔާޒު މަގާމުން ދުރުކުރަން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައި. އުފެދޭ ސުވާލަކީ އެކަމަށް ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ތާއިދާއި މެޖޯރިޓީ، ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިދާނެތޯ؟