ޚަބަރު
އިގްތިސާދީ ދާއިރާތަކުން އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އިގްތިސާދީ އަދި ފައިނޭންޝަލް ދާއިރާތަކުން އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް (އެމްއީޑީޓީ) އިން ކޮމަންވެލްތު އެންޓަޕްރައިސް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ކައުންސިލް (ސީޑަބްލިޔުއީއައިސީ) އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިގްތިސާދީ ތަސައްވުރު ރާއްޖެއަށް ހާސިލްކުރުމަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، މި އެމްއޯޔޫގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު، އަދި ސީޑަބްލިޔުއީއައިސީގެ ސީއީއޯ ރޯޒީ ގްލޭޒްބްރޫކް އެވެ.

މި އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން ސީޑަބްލިޔުއީއައިސީން، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ ފުޅާ ނެޓްވޯކް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮމަންވެލްތުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ އިގްތިސާދީ ތަސައްވަރުތަކަށް ބަަލައި، އިގްތިސާދީ ތަރައްގީގެ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ.
މި އެމްއޯޔޫ ބިނާކުރެވުނީ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް ސާވިސަސް އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނެވެ.

ސީޑަބްލިޔުއީއައިސީން ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އެވެ.

▪ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލްގެ ފީސިބިލިޓީއާއި އިކޮނޮމިކް ވެލިއު އެޑިޝަން ހޯދުން
ސަރވިސަސް އޮތޯރިޓީ (އެމްއައިއެފްއެސްއޭ) އިން ތައާރަފުކުރާ ސޮވަރިން ވެލްތު ފަންޑެއް ގާއިމްކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި އެހީތެރިވުން

*  ވެލްތު ފަންޑާއި ލަންޑަނުގައި އޮޕަރޭޝަންތައް ފެށުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ ޕްރޮމޯޓްކުރުން

▪ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޯޓު ރަޖިސްޓްރީ ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މުއައްސަސާތަކުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން

  • މާލީ މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކުގެ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުމާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުތަކާއި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގއަށް ސަޕޯޓް ދިނުން.

މީގެ އިތުރަށްވެސް، ރާއްޖޭގެ ސަޕޯޓް ސާވިސަސް އިންޑަސްޓްރީގެ ތެރޭގައި  މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީއާ ގުޅުން ހުރި އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރިތަކުގެ ކަންކަމުގައިވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓަރ ސައީދު މިހާރު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ސީޑަބްލިޔުއީއައިސީގެ ބޭފުޅުންނާއިއެކު ރައުންޑްޓޭބަލް ޑިސްކަޝަނެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެވެ. މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މާލީ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ސާވިސަސް އިންޑަސްޓްރީން ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފަ އެވެ. އިއްޔެ ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފައިނޭންސް ސާވިސަސް އެޖެންސީތަކުގެ އިސް އެގްޒެކެޓިވުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

 

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top