ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަރާލި ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒްގެ މުހައްމަދު އަނަސް އާއި މަޝްހޫރު މޮޑަލް ރައުދާ އާތިފް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަހުގީގު ނިމިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، ޔާމީން މަރާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކުރިޔަށް ދާތީ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ހާމަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މަރު ކޮމިޝަނުން ހެދި ރިޕޯޓު ވެސް މުޅިން ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، ރައުދާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ވެސް ތަހުގީގުކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ މަރުތަކުގެ އިތުރުންވެސް ހަތަރު މަރުގެ ތަހުޤީޤު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.