ޚަބަރު
ސައުދީ ފަންޑުން ރާއްޖެއަށް ދެ ލޯނެއް ދީފި، ޖުމުލަ އަދަދު 150 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ އާ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސައުދީ ފަންޑުން 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި އެވެ.

ސައުދީ ފަންޑުން ރާއްޖެއަށް ދިން ދެ ލޯނުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގެވެ. ސައުދީ ފަންޑުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ފަންޑުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އަދި ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރުޝަދެވެ.

މި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ވީއައިއޭގެ އާ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ސައުދީ ފަންޑުން ދިން ލޯނެކެވެ. އަދި 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 770 މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދިން ލޯނެކެވެ.

ސައުދީ ފަންޑުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ވަނީ މި ލޯނުތައް ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދީފަ އެވެ.

ލޯނު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޝަފީގު ވިދާޅުވީ ސައުދީ ފަންޑަކީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ ތަފާތު މަޝްރޫތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަންޑެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ސައުދީ ފަންޑުން ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިން އެހީވެސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ތަރައްގީގެ މުހިންމު މަޝްރޫއުތަކުގައި ސައުދީ ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން.

މިއީ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި ސައުދީ ފަންޑުން ލޯނު ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. ސައުދީ ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރުޝަދު ވަނީ 1978، 1981، 1992، 1999 އަދި 2016 ވަނަ އަހަރުވެސް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޖުމުލަ މިހާރު 285 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ދީފައިވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމާ އެކު، އެއާޕޯޓު އަޕްގްރޭޑުކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމަށް މި ވަނީ ހަ ލޯނެއް ސައުދީ ފަންޑުން ދީފައި. އެ ލޯނުގެ އަދަދު 285 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ،

އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ސައުދީ ފަންޑުން ވަނީ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފަ އެވެ. މިއާއެކު 10 އަހަރު ތެރޭ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެ ފަންޑުން ދިން ލޯނުގެ އަދަދު މިވަނީ 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފަ އެވެ.

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް ދޫކުރި 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނާއި އެކު ރާއްޖޭގައި 150 އެނދުގެ ތިން ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މި ލޯނުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ސިއްހީ ފަރުވާއެއް ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށް ސައުދީ ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރުޝަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top