ޚަބަރު
ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ބަލި އިތުރުވާ ސަބަބު ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރަނީ
ހެލްތް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް. -- ފޮޓޯ: ސަން

ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ބަލި އިތުރުވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ހަލީލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިހާރަކަށް އައިސް ކެންސަރު ބަލި ފަދަ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މި ބަލިތައް އިތުރުވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެހީއަށް މިހާރު އެދިފައިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން މި ދިރާސާއަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ލިބުމުން ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެހީތެރިކަމަށް ވެސް އެދިފައި އެކަމުގައި ދިރާސާތަކެއް ކޮށްދިނުމަށް. ފަންޑިން ހަމަޖެހުމާ އެއްކޮށް އެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނަން.

ކެންސަރު ފަރުވާއަކީ ވަރަށް އަގު ބޮޑު ފަރުވާއެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ އަމާޒު ހުރީ ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅު ފެސިލިޓީތައް ގާއިމު ކުރެވެންދެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ޕޭޝަންޓުންނަށް ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން ކަމަށެވެ.

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށްވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top