ޚަބަރު
ރާއްޖޭން ބޭރުން އެތެރެކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށަނީ
މާރުކޭޓު. -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓަވާނެކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރު ހަލީލް ވިދާޅުވީ މިކަން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތަކާއި މޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި ސާމްޕަލްތައް ނެގުމަށް ފަހު ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ޓެސްޓުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަންވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

މިކަން ކުރެވެން ފެށުމުން ދިވެހިންނަށް ރައްކާތެރި ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަށް ލިބޭ ބޮޑު ބާރަކަށް ވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

“ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާއިރު ތަފާތު ކެމިކަލްތައް ބޭނުންކުރޭ. އެތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހައްދާ ބާވަތްތަކުގައި ކެމިކަލް ހުރި މިންވަރު ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓް ކުރެވޭވަރު މަދު. މިހެންވެ މި ކެމިކަލްތަކުގެ މާއްދާތައް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތްތަކާމެދު އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން” ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަމާ ގުޅޭ ބިލެއްވެސް މަޖިލީހުން މިހާރު ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. މިނިސްޓަރު ހަލީލް ވިދާޅުވީ މި ބިލު ގެޒެޓް ކުރެވުމުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އަށް ބާރުތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ބިލު ގެޒެޓު ކުރެވުމުން ރައްކާތެރިނޫން ކާބޯތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު، އެމްއެފްޑީއޭއަށް ލިބޭކަން ވަޒީރު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top