ޚަބަރު
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޑެންގޫގެ 774 ކޭސް، ޗިކުންގުންޔާގެ 389 ކޭސް

މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަަށް ޑެންގޫ ގެ 774 ކޭސް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާއިރު ޗިކުންގުންޔާގެ 389 ކޭސް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލް ހަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ހަލީލް މިހެން ވިދާޅުވީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޗިކުންގުންޏާ އާއި ޑެންގޫ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އިސްނަގައިގެން ކުރަމުންގެންދާއިރު ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިދާރާތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަލީލް ވިދާޅުވީ މި ދެ ބައްޔަށް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވަކި ހާއްސަ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފާ ވާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ކޮމެޓީން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފޮގްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަން ހަލީލް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ހާއްސަ ގޮތެއްގައި މާލޭ ސަރަހައްދަކީ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ސަރަހައްދައްވާތީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަދި އޭގެ އިތުރުން އެޗްޑީސީ ވެމްކޯއިން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޗިކުންގުންޔާ އަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ފަހުގެ ދެތިން އަހަރެއް ދޫކުރުމަށްފަހުގައި މިއަހަރު އަނެއްކާވެސް ބޮޑަށް ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރެމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. މިދެ ބައްޔަކީ ވެސް އީޑީޒް މަދިރީގެ ޒަރީޔާއިން ފެތުރޭ ދެ ބައްޔެވެ.

މިއަހަރު ޗިކަންގުންޔާގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުލޫމާތު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. ޑެންގޫއަކީ ޗިކަންގުންޔާއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އީޑީޒް މަދިރީގެ ޒަރީޔާއިން ފެތުރޭ މި ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވަށާޖެހިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫނީ ކޮންޓްރޯލްވާނެ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށް، އާއިލާ މީހުންނާއި އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފަ އެވެ. ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުން ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top