ޚަބަރު
މެންދުރު 12 އިން ރޭގަނޑު 8 އަށް ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަރަންޓު ދޭން ބޭނުންކުރާ އިންޖީނެއްގައި މައްސަލަ ޖެހި މެންދުރު 12 އިން ރޭގަނޑު 8 އަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

އެރަށު ފެނަކަ ބްރާންޗުން ވަނީ ކަރަންޓު ދާނެ ކަމަށް އިއުލާނު ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީީ ޝެޑިއުލްކޮށްގެން ކަމަށްވެސް އެ އިއުލާނުގައި ވެ އެވެ. އިންޖީނުގެ ބާރުބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުންނެވެ.

ކަރަަންޓު ކަނޑާލާ ސަރަހައްދަށް އެއްގަޑިއިރު ތެރޭ އަލުން ކަރަންޓު ދޭނެ ކަމަށްވެސް އެ އިއުލާނުގައި ވެ އެވެ.

މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާވަރު ކުޑަކުރުމަށް ފެނަކަ ބްރާޗުންވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ. ކަރަންޓު ކަނޑާލާ ވަގުތު ގޭތެރޭގައި ގެންގުޅޭ އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްޗެހި ސްވިޗް އޮފްކޮށްފައި ބެހެެއްޓުމަށް އެ އިދާރާއިން ވަަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަަ އެވެ.

އިންޖީނަށް ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބްރާންޗުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް އެރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެ އެވެ.

39
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top