ޚަބަރު
ވެމްކޯގެ ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ވަންނަން ނަގާ ފީ ކަނޑާލައިފި

ގްރޭޓާ މާލޭ އޭރިއާގައި ވެމްކޯއިން ނަގަމުން އަންނަ ގޭޓް ފީ ނެގުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

ވެމްކޯއިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ވަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ނަގަމުން އައި 150 ރުފިޔާ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނެގުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންތަކެއްގައި ކުނީގެ ބަރުދަން ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ނުވަތަ ވެއި ބްރިޖް ގާއިމުކުރެވެންދެން މާލެ ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންގައި ބަރުދަން ރިއާތްކޮށް އަގު ނެގުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށްވެސް ވެމްކޯ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާންމުންނާއި ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުނިއުފުލުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރިކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ގެންނަ ކުނި ޓަނަކަށް ނަގާ ޓިޕިންގް ފީވެސް މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ 500 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފަ އެވެ.

ވެމްކޯއިން މީގެ ކުރިން ޓިޕިން ފީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އައީ 750 ރުފިޔާ އެވެ. ޓިޕިން ފީގެ ގޮރުގައި 1060 ރުފިޔާ ނަގަމުން ދަނިކޮށް އެ އަގު 750 އަށް ތިރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު އެވެ. އަދި ޓިޕިން ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާ 750 ރުފިޔާ 500 އަށް ކުޑަކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ މިދިޔަ މާޗް މަހު އިއުލާން ކުރައްވާފަ އެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top