ޚަބަރު
ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތާއިއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ސައީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޓްރޭޑް ގްރެގް ހޭންޑްސް އާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވާފައިވާކަން ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ.

މި މަޝްވަރާގައި ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވަނީ ރާއްޖެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ފުޅާކުރުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ސައީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ސިނާއަތް ތަރައްގީ ކުރުމާއި ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ)ގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ސައީދު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ މިހާރު އެގައުމަށް ކުރެއްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގައި ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރާފައިވާ މާލީ ބާޒާރެއް ގާއިމްކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މާލީ ދާއިރާގެ ބައިވެރިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މި މަޝްވަރާއަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ތަރައްގީއަށް މުހިންމު މަޝްވަރާއެއް ކަމަށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސާވިސަސް އޮތޯރިޓީ އާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މި ދަތުރުގައި ގާނޫނީ އޮނިގަނޑާއި، މާލީ ދާއިރާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޒަމާނީ ކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި މާލީ މަރުކަޒުތައް ގާއިމްކުރުމަށް ޒަމާނީ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ގަވަރނަންސް، ސްޓްރެޓެޖީ އަދި އޮޕަރޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް އެކުލަވާލުމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފައިނޭންޝަލް ސާވިސަސް ފަރުމާތަކާއެކު މަސައްކަތުގެ ރަސްމީ ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރެވޭނެ އެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ހައުސް އޮފް ލޯޑްސްގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފައިނޭންޝަލް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ސާވިސަސް އިންޑަސްޓްރީގެ މަންދޫބަކާ ވެސް މިނިސްޓަރު ސައީދު ބައްދަލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top