ޚަބަރު
މިހާރުގެ ދިވެހިން ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ނުވާކަން ފާހަގަވޭ: އިސް ގާޒީ

މިހާރުގެ ދިވެހިން ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިނުވާކަން ފާހަގަވާކަމަށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އިބްރާހީމް މާހިރު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާއާއި ގުޅިގެން ދެއްވި ހާއްސަ މެސެޖެއްގަ އެވެ.

މި މެސެޖްގައި މާހިރު ވަނީ ތައުލީމީ މަރުހަލާތަކުގައި ކުދިން ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

“ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، ޒަވާޖީ ހަޔާތަށް މިއަދުގެ ޒުވާން ޖީލުގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވޭ”

މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މާހިރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ ކައިވެނިތައް ރޫޅެނީ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ހައްލުނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވާތީ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭކަކަމަށް އިސްގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކަންކަން ހިއްސާ ކުރަން ޖެހޭ ގާތް މީހުންނާ އެފަދަ ކަންކަން ހިއްސާ ނުކުރާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފިރިހެނުން އަނބިމީހާ ވަރިކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި އަނބިމީހާ ކިޔަމަންތެރިނުވާ ކަމަށާއި، ފިރިމީހާގެ ބަސް ނުވިކޭ ކަމަށާއި އިހުތިރާމު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނާކަން އިސްގާޒީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އަންހެނުން ވަރިވާން އެދެނީ ފިރިމީހާ ކޮފީތަކުގައި ރައްޓެހިންނާއެކު އެތައް ވަގުތެއް ހޭދަކޮށް އަނބިމީހާއަށް ދޭ ވަގުތު ކުޑަކުރާކަމަށް އަންހެނުން ބުނާކަން ގާޒީ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

“އަނބިމީހާގެ އުދާސްތައް ބޭރުކޮށްލަން، އޭނާގެ ވާހަކަތައް އަހާނެ ކަންފަތެއް ގޭތެރޭގައި ނުލިބޭ ކަމީ ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުން ކުރާ ހައްގު ޝަކުވާއެއް”

މީގެ އިތުރުން، މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އަނބިދަރިންނާއެކު އުފާވެރި އާއިލީ ވެއްޓެއް ހޯދުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ނަމުގައިވެސް ކައިވެނިތައް ރޫޅާލުމަށް ފަހަކަށް އައިސް މުޖުތަމައުގައި ހިތްވަރުދެވޭކަން އިސްގާޒީ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެތައް އަންހެނުންނެއް ނިކަމެތިވެ، އެތައް ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގެންދާކަމަށް އިސް ގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ.

“ކޯޓަށް މިކަން ފާހަގަވަނީ ވަރިވުމަށްފަހު، ދަރިން ބެލުމާއި، ދަރިންގެ ހަރަދާއި، ދަރިންނާ ބައްދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތަކުން”

އިސްގާޒީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކައިވެނި ރޫޅުމަށްފަހު ދަރިންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ގިނަވަނީ ދަރިންގެ ހައްގުތަކަށްވުރެ އެހެން ކަންތައް އިސްކޮށް އަނެކާގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފުމާއި ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ރޫހު ގެންގުޅޭތީ އެވެ. މައިންބަފައިންގެ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ލިބުމަކީ ދަރިންގެ ހައްގެއްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި ކައިވެނި ރޫޅުނަސް އެކުދިންގެ ހައްގުތަކުން މަހުރޫމް ނުކުރުމުގެ ވިސްނުން އިސްކުރާނަމަ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ކޯޓާ ހަމައަށް ނުގޮސް ހައްލުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު މައިންބަފައިންނަށް ދަރިންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އަނިޔާތަކާއި، ބޭބެއިންނާއި ދައްތައިން އަދި ކޮއްކޮއިންގެ މެދުގައި ހިނގާ ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލުތައް މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް އިސް ގާޒީ ލިޔުއްވި މެސެޖްގައި ވެއެވެ.

 

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top