ޚަބަރު
ސިންގަޕޫރުގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް މުއިއްޒު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ލޯރެންސް ވޮންގް

ސިންގަޕޫރުގެ އާ ބޮޑުވަޒީރު ލޯރެންސް ވޮންގްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަހުނިޔާ ކިޔުއްވައިފި އެވެ.

ވޮންގްއަށް ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖްގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ އާ ބޮޑުވަޒީރާއި ގުޅިގެން ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް، ދެގައުމަށް ފައިދާހުރި ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ދާއިރާތަކުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރެއްވުމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް، ރައީސް ވަނީ ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރާއި ދެމެދު އޮންނަ އެކުވެރިކަން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ބޮޑުވަޒީރު ވޮންގްގެ ލީޑަރޝިޕްގައި އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އުމުރުފުޅުން 51 އަހަރުގެ ވޮންގް އެންމެ ފަހުން ފުރުއްވާފައި ވަނީ ޑެޕިއުޓީ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމެވެ. ވޮންގަކީ ސިންގަޕޫރުގެ 4 ވަނަ ބޮޑު ވަޒީރެވެ. އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުންނެވީ ލީ ސިއެން ލޫންގް އެވެ. ލީ އެ މަގާމާއި ހަވާލުވެޑައިގަތީ 2004 ވަނަ އަހަރުގަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top