ޚަބަރު
އައިވީއެފް ފަރުވާއަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އައިވީއެފް އަދި އައިޔޫއައި ހެދުމަށް އާސަންދައިގެ އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީއަށް އެދުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

މި ދެ ފަރުވާ އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) އިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މި އަހަރުގެ މާޗް މަހު އެވެ. އޭރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މެއި 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށެވެ.

އެންސްޕާއިން ރޭ ވަނީ މިކަމާ ގުޅިގެން އިއުލާނެއް ނެރެފަ އެވެ. އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އައިވީއެފް ފަރުވާގެ ހަރަދު ކުރުމަށް ދަތިވާ މީހުން ދައުލަތުގެ އެހީއަށް އެދި ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ޖުލައި 31 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައިވީއެފް އާއި އައިޔޫއައި ފަރުވާ އާސަންދައިގެ ދަށުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީ ދިނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލުތައް އެންސްޕާއިން ވަނީ މީގެ ކުރިން އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

އާސަންދައިގެ ދަށުން މި ދެ ފަރުވާ ހޯދޭނީ ކައިވެނި ކުރިތާ ތިން އަހަރުވެފައިވާ ދެމަފިރިންނަށެވެ. އަދި އަންހެން މީހާގެ އުމުރު 30-41 އަހަރުގެ އުމުރުފުރާއެއްގައި ހުރެފައި ފިރިމީހާގެ އުމުރު 55 އަހަރަށް ވުރެ މަތި ނުވާނަމަ އެވެ. ނަމަވެސް އަނބިމީހާގެ އުމުރުން 25 އަހަރުވުމުން އައިވީއެފް ހެދުމަކީ އެ އަންހެން މީހާގެ ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން މާބަނޑުވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ސްޕެޝަލިސްޓަކު ލަފާ ދެއްވައިފިނަމަ އެފަދަ މީހަކަށްވެސް އައިވީއެފް ހެދުމަށް ހުށަހެޅި ދާނެ އެވެ.

އާސަންދަ އިން އެހީ ދީގެން އައިވީއެފް ހެދުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top