ޚަބަރު
ގައުމު ދެމިއޮތުމަށް އާއިލާތައް ހަރުދަނާވުން މުހިންމު: ރައީސް

ގައުމު ދެމިއޮތުމަށް އާއިލާތައް ބަދަހިވެ، ހަރުދަނާވުން މުހިންމު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ރައްދުކުރެއްވި މެސެޖެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެވެ.

ރައީސްގެ މެސެޖްގައި ވަނީ ގައުމީ ލޯތްބާއި، ގައުމީ ހިދުމަތާއި ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ވިސްނުން އުފެދެނީ އާއިލާތަކުގެ ތެރެއިން ކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މޭ 15 ފާހަގަކުރަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ.

މި އަހަރުގެ މި ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ “މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން އާއިލާތަކަށް ކުރާ އަސަރު” އެވެ. މިއަހަރުގެ ޝިއާރެއްގެ ގޮތުގައި މޫސުމާއި ގުޅޭ ޝިއާރެއް ކަނޑައެޅީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްވުމުން ނެވެ.

އދ. އިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މޭ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަސް ބައިނަލްއަގްވާމީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީ 1993 ގައި ބޭއްވި އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން ނެވެ. އެއާއެކު، މިއީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާ 31 ވަނަ އަހަރެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top