ޚަބަރު
“އެގައުމެއްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަންތައް ހިންގަން ޖެހޭ”

އެގައުމެއްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަންތައް ހިންގަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް މުހައްމަދު ތޮލާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ތޮލާލް މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމުކުރި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ތޮލާލް ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއަކާއި ގުޅިފައިވާ ނަމަވެސް، ކޮންމެ އެސޯސިއޭޝަނަކުންވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ތަބާވާން ޖެހޭނީ އެގައުމެއްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑަރޭޝަންތަކުގެ ގަވާއިދުތަކުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްްގެ ތައާރަޒުވުމެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ތޮލާލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެނަސް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެޑެރޭޝަންތަކުންވެސް ބޮޑަށް ބާރު އަޅަނީ، އެގައުމެއްގައި އޮންނަ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުށުނާރާ ގޮތަށް ކަމަށް ތޮލާލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާގެ ޗާޓާ އާއި އެއްގޮތަށްވެސް އެސޯސިއޭޝަންތައް ހިންގަން ޖެހޭނެކަންވެސް ތޮލާލްގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

” އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރާއި ބައެއް އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ތިމަަންނަމެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއަކާ އެފިލިއޭޓްވާ ހިސާބުން ދެން ތިމަންނަމެން ނުޖެހޭނެޔޭ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި މި ބުނާ ކަންތައް ފުރިހަމަ ކުރަން. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު އެ ޖަމިއްޔާ ތަކަށްވެސް އެނގޭނެ ފުރަތަމަ ތަބާވާންޖެހޭނީ އެގައުމެއްގެ އޮންނަ ގާނޫނޫ ތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ކަން. އެއަށްފަހު އިންޓަނޭޝަނަލް ޖަމިއްޔާގެ ޗާޓާ އާއި އެއްގޮތަށް ދެން ހުރި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ”

ތޮލާލް ވިދާޅުވީ އެވިސްނުމުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ތިއްބެވި ނަަމަވެސް މިހާރު އެޖަމިއްޔާތަކަށްވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑަރޭޝަންތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ބޮޑު ތައާރަޒުވުމެއް އުޅޭ ކަމަށްވަންޏާ، ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އެކަމާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް ތޮލާލް ވިދާޅުވި އެވެ. ގަބޫލުކުރެވޭ ވަކި ހާލަތްތަކުގައި އެކަހަލަ ކަންކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ލުއިފަސޭހަތައް ދެމުން ގެންދާކަން ތޮލާލް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top