ޚަބަރު
އ.ދ. ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނު ބަލައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފި

އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީން ބަލައިގަތުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހެން ގޮވާލާފައިވަނީ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު “އެޑްމިޝަން އޮފް ނިއު މެންބަރ ސްޓޭޓްސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް” ގެ ނަމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ގަރާރާށް ނިސްބަތްކޮށް، އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 10 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ އާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރަށް މެންބަރު ގައުމުތަކުން ލިބުނު ތާއީދަކީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުނު ވަރުގަދަ މެސެޖެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ހިތްދަތިކަމާއި ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އިޒްރޭލުން ކުރަމުންދާ އަމަލުތަކަށް އެގައުމު ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް އދ. ގެ މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.

މެދުއިރުމަތީގެ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، 1967 ގެ ކުރިން އޮތް ފަލަސްތީނުގެ ބޯޑަރުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އިރުމަތީ ގުދުސްއަކީ އެ ގައުމުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ، ފަލަސްތީނުގައި މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުން ކަމަށްވެސް ރާއްޖޭގެ ބަޔާނުގައި ތަކުރާރުކޮށްފައި ވެއެވެ.

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުން ބޭއްވި 10 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އަލުން ބާއްވާފައިވަނީ އަރަބް ގްރޫޕް، އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން އަދި ނޮން-އެލައިންޑް މޫވްމަންޓް އިން އެދިގެން ނެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top