ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަބްދުﷲ ދީދީ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީން) ނިންމައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނެފައިވަނީ އެކޮމިޝަންގެ ތަހުޤީޤު ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް 30 ދުވަހުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް އެފަރާތުން ލިޔުމުން ދީފައިވާ ޖަވާބަށް ބެލުމަށްފަހު ކޮމިޝަންގެ ތަހުޤީޤު ރިޕޯޓް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ނުފެންނަކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ޖޭއެސްސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.