ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓުން ގެނުވަނީ އިޤްތިސާދީ މާޔޫސްކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ސައީދު އެފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނި ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. 

އެގޮތުން ސައީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިތުރުކުރި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ގެނެސްދެނީ އިގްތިސާދީ މާޔޫސްކަން ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއްގެ ތަފްސީލެއް މާލީ ވަޒީރުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓީބިލާއި ހިލޭ އެހީއިން ޤައުމު ހިންގުމަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭނޭކަމެއް ނޫންކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ. 


ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމަންޓަރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަން ނިންމީ ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ކޯޓުތަކުން ކުރާ ހުކުމްތަކާއި އެނޫން ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދަށްކަން ޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށް ބަޖެޓުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މިއަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 30.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އަދި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާ އެކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 31.9 ބިލިއަނަށް އިތުރުވެގެންދާނެ އެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.