1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަޕްލިމަންޓަރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަން ނިންމީ ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ކޯޓުތަކުން ކުރާ ހުކުމްތަކާއި އެނޫން ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދަށްކަން ޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށް ބަޖެޓުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

މިއަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 30.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އަދި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާ އެކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 31.9 ބިލިއަނަށް އިތުރުވެގެންދާނެ އެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.