ޚަބަރު
ޑެންގީ ހުންޖެހިގެން މިދިޔަ މަހަށްވުރެ ދެގުނަ މިމަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

ޑެންގީ ހުންޖެހިގެން މިދިޔަ މަހަށްވުރެ މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ދެގުނަ އިތުރަށް މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

މިއަހަރުގެ މާޗްމަހު ޑެންގީ ހުންޖެހިގެން 119 މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު، މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 244 މީހުން ވަނީ ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

މިހާރު ޑެންގީހުން ފެތުރޭ މިންވަރު އަންނަނީ އިތުރު ވަނުންނެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ޑެންގީ ހުން ފެންނަމުންދަނީ މާލެ ސަރައްދުންނެވެ. އަދި ބައެއް އަތޮޅުތަކުންވެސް ޑެންގީ ފެތުރެމުންދެ އެވެ. އެގޮތުން ހދ. އަތޮޅާއި ނ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން ކ. އަތޮޅު ހިމެނެ އެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޑެންގީ ހުން ފެތުރުން އިތުރުވަނީ ވިއްސާރަ މޫސުމާއި ދިމާކޮށެވެ.

ޑެންގީ ފެތުރެނީ، ޑެންގީ ވައިރަސް ހަށިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އަންހެން އީޑީޒް މަދިރި އިންސާނުންގެ ގައިގައި ހެފުމުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ހަފުތާގެ އުމުރުގައި އީޑީޒް މަދިރި، އިންސާނުންގެ މެދުގައި ބަލުފަތުރަމުން ދެ އެވެ.

ޑެންގީގެ އިތުރުން މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރެމުން އަންނައިރު، ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރެނީ ޑެންގީ އެކޭ ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ. އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ގައިގައި ހަފާފައިވާ މަދިރިއެއް ބަލި ނުޖެހޭ މީހެއްގެ ގައިގައި ހެފުމުން މި ބަލި ޖެހެ އެވެ. މަދިރި ހަފާތާ ތިން ދުވަހާއި ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަން ފަށަ އެވެ.

މަދިރި ހެފުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް:

  • ކުޑަދޮރު ފަދަ ތަންތާނގައި މަދިރި ދާ ޖެހުން
  • މަދިރި ލޯޝަން ބޭނުން ކުރުން
  • ވީހާވެސް ނިވާކަންބޮޑު ހެދުންލުން
  • މަދިރި އެންމެ ގިނަވާ ވަގުތުތައް ކަމުގައިވާ ހެނދުނާއި ހަވީރު ގޭގައި ދޮރާއި ކުޑަދޮރުތައް ލައްޕާފައި ބެހެއްޓުން

ފެން ހަރުވާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި އީޑީސް މަދިރި ބިސްއަޅާ އާލާވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ފެންހަރުލާ ގޮތަށް އެއްޗެހި ނުބެހެެއްޓުމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top