ޚަބަރު
މޫސުން ގޯސްވެ، ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މޫސުން ގޯސްކަމަށް ލަފާކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

“ބައިވަރު ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް”

ކަނޑުތަކަށް ބަލާއިރު ހުރިހާ ހިސާބުތަކަަށްވެސް ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެވްރެޖް ގޮތަކަށް ވައި އުޅޭނީ ހުޅަނގާއި ހުޅަނގު އުތުރުން ގަޑިއަކު 10 މޭލާއި 20 މޭލާއި ދެމެދުގައި ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ. ވިލާގަނޑުގައި 35 މޭލަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައި ވެެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ސަރަހައްދަށް އާންމުކޮށް ވާރޭވެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ނިމުތު ކުރެވެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭ ވެހޭނީ އާންމުކޮށް ވާރޭވެހޭ މިންވަރަށްވުރެ މަދުން ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ލަފާކޮށްފައި ވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ސަރަހައްދެއްގައިވެސް މިދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން އެންމެ މައްޗަށް ދާނެ މިންވަރާއި އެންމެ ދަށަށް ދާނެ މިންވަރުވެސް، އާންމު މިންވަރަށްވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކޮށްފައި ވެއެވެ.

13
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top