ޚަބަރު
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫތަކެއް ހިންގާނަން: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫތަކެއް ހިންގަން ރޭވިފައިވާކަމަށް ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން މައުލޫމާތުދީފި އެވެ.

ޕީއެސްއެމްގެ ރާއްޖެމިއަދު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެޗްޑީސީގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ރޭވިފައިވާއިރު، އިތުރު މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ އިތުރުން މަސްމާރުކޭޓަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންފަހުން ހިޔާ ފްލެޓުގެ ސަރަަހައްދުގައިވަނީ މަޝްރޫތަކެއް ނިންމަވާދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ވަގުތީ މާރުކޭޓެއްވަނީ ގާއިމްކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުގައި މިސްކިތްތައްވެސް ވަނީ ހުޅުވައިދެއްވާފަ އެެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާ ވެސް ރައްޔިތުންނަަށް ކަންކަން ކޮށްދޭން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރާވާފަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ހަވާލުކުރި ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ވަސީލަތްތަކެއް ނެތެވެ. މާރުކޭޓުތަކާއި މައިޒާންތައް އޭރު ގާއިމްވެފައި ނެތްއިރު، އެ ޓަވަރުތަކުގެ އާބާދީއަށް ވާވަަރަަށް މިސްކިތްތައްވެސް ގާއިމްކޮށްދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

ހުރިހާ ޓަވަރެއްގައި އުޅޭ މީހުން ބޭރަށް ނުކުމެލާ މަޑު ކޮށްލާނެ ތަންތަން ހެދުމަށްވެސް ވަނީ ރޭވިފައި. މި މަސައްކަތްތައް އަމާޒާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން.

ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މިފަދަ ހިދުމަތްތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ބާރު އަޅުއްވާ ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވިއިރު ހިޔާ ޓަވަރުގައި ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ކުނީގެ މައްސަލަ އެވެ. އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ހިޔާ ޓަވަރުގައި ވެމްކޯގެ ފްރަންޓް އޮފީހެއް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ.
6
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top