ޚަބަރު
އަލަށް މާލެ ސްކޫލަށް ވަންނަން އެދޭ ކުދިންނަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފި

މުޅިން އަލަށް މާލެގައި ހިންގާ ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކަަށް ވަންނަން އެދޭ ކުދިންނަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އެޑިއުކޭޝަނުން އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ކުދިން ވެއްދުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވީ ނަމަވެސް އެޑިއުކޭޝަނުން ވަނީ މި މުއްދަތު މިމަހުގެ 15 އިން 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 2:00ގެ ނިޔަލަަށް އެފުރުސަތު އިތުރުކޮށްދީފަ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ވަކި ކުދިން ތަކަކަށެވެ.

އެގޮތުން:

  • ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ކްލާހަކަށް ވައްދަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން
  • ގްރޭޑް އެކަކަށް އަލަށް ވަންނަ ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން
  • ޕްރައިވެޓް ސްކޫލުން ސަރުކާރު ސްކޫލަށް ބަދަލުވާ ދަރިވަރުން
  • ރައްޖެއިން ބޭރު ގައުމެއްގައި އުޅެފައި ރައްޖެ ބަދަލުވާ އަސުކާރު ސްކޫލަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން

މީގެ ކުރިން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތަކުން ގްރޭޑު އެކަކަށް ވަނުމަށް 2990 ފޯމު ހުށައަޅާފައިވާއިރު އެހެން ގްރޭޑް ތަކަށް ވަނުމަށް 1450 ފޯމު ހުށައަޅާފައިވެ އެވެ.

ދިރާސީ އާއަހަރު ފެށޭނީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top