ޚަބަރު
ނަގޫ ރޯޅިއެއް އަރައި ދިއްދޫގެ ބައެއް ގެތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ
ފޮޓޯ: ސެކްރެޓޭރިއަޓް އޮފް ދަ ދިއްދޫ ކައުންސިލް ފޭސްބުކް ޕޭޖް

ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ދިއްދޫގެ ބައެއް ގެތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ ރޭގައި ކުރި ވިއްސާރައިގައި ދިއްދޫގެ ފުލެޓް ސަރަހައްދަށް ނަގޫ ރޯޅިއެއް އަރާ 6 ގެ އެއްގެ ފުރާޅުގެ ޓިނުތައް އުކައިގެންދިޔަ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި ގިނަ ފުލެޓް ތަކަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ދީފަ އެވެ.

އެއާއެކު، ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ވަަނީ އެކަން ކަމާއި ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް ޓެގްކޮށް، ދިއްދޫގައި ހިނގި ކާރިސާ އެ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފަ އެެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. މިއަދު ކައުންސިލުން ވަނީ ނަގޫ ރޯޅި އަރައިގެން ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކުގެ ފުރާޅު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ކަމަށް މައުލޫމާތުދީފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް 6 ގެއަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވީކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށާއި އިތުރު ގެތަކަށްވެސް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފައި ވެއެވެ. ވީމާ ކައުންސިލުން ވަނީ ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކުން ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި އެކަން ހިއްސާ ކުރުމަށް އެދިފަ އެވެ.

 

 

5
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top