ޚަބަރު
ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި
ފޮޓޯ: ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް އަޒަރްބައިޖާނާއި ރާއްޖެއިން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

ރާއްޖެއިން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރީ ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމް އަޒަރްބައިޖާނަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ ސަގާފަތާ ބެހޭ ވަޒީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ އާދިލް ކަރިމްލީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން ނެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ އަޒަރްބައިޖާނުގެ ވެރިރަށް ބަކޫގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ ސަގާފަތާ ބެހޭ ވުޒާރާގަ އެވެ. އަޒަރްބައިޖާނުގެ ސަގާފަތާ ބެހޭ ވަޒީރުގެ އިތުރުން އެ ވުޒާރާގެ ބައެއް އޮފިޝަލުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމާއި އެ ވުޒާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޝަހުރުއްޒިޔާދެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދެގައުމުގެ މެދުގައި ސަގާފީ ރޮނގުން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ. ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު ވަނީ ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރާއްޖެއަށް އިލްމީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ އިލްމެއް އުފެއްދުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ގޮަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އަޒަރްބައިޖާނުގެ ސަގާފަތާ ބެހޭ ވަޒީރު ވަނީ “ޝޫޝާ – ކަލްޗަރަލް ކެޕިޓަލް އޮފް ދަ އިސްލާމިކް ވޯލްޑް 2024” ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށްޓަކައި ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ޝޫޝާ ސިޓީގެ ތާރީހީ އަދި ސަގާފީ މުއްސަނދިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.  މި އަހަރު އަޒަރްބައިޖާނުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ކޮޕް29” ކޮންފަރެންސާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު އާދިލް ކަރިމްލީ ވިދާޅުވީ އެ ކޮންފަރެންސްގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ސަގާފީ ދާއިރާއަށް ކުރާ އަސަރާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ސަގާފަތުގެ ދައުރާ ބެހޭ ގޮތުން ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަޒަރްބައިޖާނުގެ ސަގާފަތާ ބެހޭ ވަޒީރު ވެސް ވަނީ ސަގާފީ ރޮނގުން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އިލްމީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރޮކޮށްދިނުމަށާއި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސަގާފީ ރޮނގުން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރައްވާފަ އެވެ.

“ޝޫޝާ – ކަލްޗަރަލް ކެޕިޓަލް އޮފް ދަ އިސްލާމިކް ވޯލްޑް 2024” ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު އަޒަރްބައިޖާނަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ އިސެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑރ. ސާލިމް އަލްމާލިކާއެކު ރާއްޖޭގެ ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް އިސެސްކޯގެ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

ވަޒީރުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ އިސްލާމިކް ވޯލްޑް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯރގަނައިޒޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top