ޚަބަރު
އެޕްރީލް މަހު މީރާއިން 2.11 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފި
ފޮޓޯ: މީރާ

ނިމިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގައި މީރާއަށް 2.11 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އިން މައުލޫމާތުދީފި އެވެ.

މި އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ 13.6 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް މީރާއިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އެޕްރީލްގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ 4.8 އިންސައްތައިން ގިނަ އަދަދެކެވެ.

މީރާއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި، އެޕްރީލް 2023 ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު އެޕްރީލްގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ޖީ.އެސް.ޓީ، އެއަރޕޯޓު ޓެކުހާއި ފީ، އަދި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވުމެވެ. އަދި މާރިޗު 2023 އާއި އަޅައިބަލާއިރު މާރިޗު 2024 ގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ އިންސައްތަ 11.9 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާތީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެޕްރީލް 2024 ގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

ނިމިދިޔަ މަހުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއަރޕޯޓު ޓެކުހާއި ފީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވުމުން ކަމުގައި މީރާއިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، މާރިޗު 2024 ގައި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 8.3 އިންައްތަ އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ، އެއަރޕޯޓު ޓެކުހާއި ފީ އަދި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. އަދި، ފާއިތުވެގޮސްފައިވާ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ސުންގަޑިތަކަށް ނުދައްކާހުރި ފައިސާ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައިފައިވާތީ، އެޕްރީލް މަހު ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

އެޕްރީލް 2024 ގައި މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ ޖީ.އެސް.ޓީއިން ނެވެ. އެއީ 68.7 އިންސައްތަ ނުވަތަ 1.45 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ދެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ އިންކަމް ޓެކުހުން ނެވެ. އެއީ 7.0 އިންސައްތަ ނުވަތަ  148.81 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއަރޕޯޓު ޑިވަލޮޕްމެންޓް ފީ ގެ ގޮތުގައި 108.76 މިލިއަން ރުފިޔާ (5.2 އިންސައްތަ)، ޑިޕާޗަރ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 106.32 މިލިއަން ރުފިޔާ (5.0 އިންސައްތަ)، ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 105.79 މިލިއަން ރުފިޔާ (5.0 އިންސައްތަ)، އަދި އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީގެ ގޮތުގައި  192.44 މިލިއަން ރުފިޔާ (9.1 އިންސައްތަ) ލިބިފައި ވެއެވެ.

އެޕްރީލް 2024 ގައި ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 91.87 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނެ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top