ބާރ ކައުންސިލްގެ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބާރ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ވަކީލުންނަށް އަންނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ފެންނަ ހަރަކާތްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ހުށައެޅުމަށް ބާރ ކައުންސިލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އަދި އެކައުންސިލްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީން ބުނެފައިވަނީ 2020 ގެ ބަޖެޓު ހުޅަހެޅުން ތައްޔާރުކުރުމަށްވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާކަމަށެވެ. 

އަދި އެކަންކަމަށް ޚިޔާލު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮގަސްޓް 25 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށްވެސް ބާރ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *