ޚަބަރު
ފަސް މަސްދުވަހަށް ވާ ވަރަށް ގޭސް ރައްކާ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

މިހާރު 35 ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގޭސް ރައްކާކުރެވުން ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތާ 5 މަސްދުވަހަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގޭސް ރައްކާކުރެވޭނެ ގޮތް ގާއިމްކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ގޭސް ކުންފުނި މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސަންގު ޓީވީގެ “ޚަބަރަށްފަހު” ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ގޭސް ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތަކީ، އެ ހިދުމަތަކާ ނުލައި ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވާނެ ހިދުމަތެއް ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ބަދަލު ކުރިއަސް އަމާޒަކީ އަގަަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ކުންފުނީގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށް ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެހެން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ. ހަމައެއާއެކު ހިދުމަށް ދިނުމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް އެކުންފުނިން ހިދުމަތްދޭނެ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ހިދުމަތަކީ އެއާ ނުލައި ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދަން ދަތި ހިދުމަތަކަށްވާތީ، އަމާޒަކި ހިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ދިނުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް، ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި، އަދި އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.

އެކުންފުނިން ހިދުމަތް ދޭތާ 25 އަަހަރު ވެފައިވާއިރުވެސްމޫސުމާ ގުޅިގެން ގޭހުގެ އަގު ބޮޑުތަނުން އުފުލިފައި ނުވާނެ ކަމަށް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ދަށަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ގޭހުގެ އަގު އެއް މިންގަނޑެއްގައި ހިފަހައްޓަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިހާރު 35 ދުވަހަށް ގޭސް ރައްކާކުރެވުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރިމަތިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ވެސް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ކަން 5 މަސްދުވަހަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެކުންފުނިން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށް އަބްދުﷲ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 35 ދުވަހަށް ނުވަތަ 40 ދުވަހަށް ބޭނުންވާ މިންވަރުގެ ސްޓޯރޭޖެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހުންނަނީ ތިލަފުށީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައި. ނަމަވެސް މީގެ ހައެއްކަ އަހަރުކުރި ތިނަދޫގައި ސްޓޮރޭޖެއް ގާއިމުކުރަން އެބަހުރި މަސައްކަތްކުރެވިފައި. ނަމަވެސް އެއީ ލެވިފައިވާ ފާރުގަނޑަކަށް ވެފައިވާ ކަމެއް

ދުނިޔޭގެ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ތެލާއި ގޭހުގެ އަގަށް ބަދަލުތައް އާދެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ގޭސް ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ގޭސް ރައްކާކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުންކަމަށް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެން ކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދެމަހެއްހައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޭސް ރައްކާކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ތިލަފުށީގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން މިމަޝްރޫ ނިމޭއިރު 2،500 ނުވަތަ 3،000 މެޓްރިކް ޓަނަށް އެކުންފުންޏަށް ގޭސް ރައްކާކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވެސް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ތިނަދޫގައި މިހާރު ފަށާފައި އެހެންނަމަވެސް ހުއްޓިފައި އޮތް ގޭސް ރައްކާކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެގޮތުން ސްޓޯރޭޖު 4،000 މެޓްރިކް ޓަނަށް ނުވަތަ 4،500 މެޓްރިކް ޓަނަށް އިތުރުވާނެ ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވީމާ 35 ދުވަހުގެ ގޭސް ރައްކާކުރެވޭ ސްޓްރޭޖު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރުކުރެވެނީ 4 ނުވަތަ ފަސް މަހަށް.

އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސްޓޮރޭޖު އިތުރުކުރެވިގެން ދިއުމުން ދުނިޔޭގައި ހިނގާ އެކި ކަންކަމުން ގޭހުގެ އަގަށް އަންނަ ނޭދެވޭ އަސަރު ރާއްޖޭގައި ގޭސް ވިއްކާ އަގަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގޭސް ރައްކާކުރެވޭ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މި އަހަރު ނިމިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top