ޚަބަރު
ދިވެހި ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކުރަން ޕާކިސްތާނަށް ފޮނުވަނީ

ޕާކިސްތާން ހައި ކޮމިޝަނާއެކު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ކުރި މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ދިވެހި ނޫސްވެރިންތަކެއް ޕާކިސްތާނުގައި ތަމްރީންވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

އެމްއެމްއެމްސީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ ދިވެހި ނޫސްވެރިން ތަމްރީންކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކިގެ ތެރެއިން ޕާކިސްތާނުގައި ތައުލީމީ ހިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާތަށް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޕާކިސްތާނު ހައިކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކުރި ކަމަށެވެ.

މިއަދު އެމްއެމްސީއާއި ޕާކިސްތާނު ހައިކޮމިޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެމްސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަހުމަދު މުސްތަފާ، މެންބަރު އަލީ ނިޝާން، މެންބަރު މުހައްމަދު އަފްރާހް، އަދި ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ ޑރ. އިބްރާހިމް ސަމީރެވެ. އަދި ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އެމްބަސެޑާ ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔާޓް) މުހައްމަދު ފައްޔާޒް ގިލާނީ އަދި ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަން ޒުލްގްރްނައިން އަހްމަދު ކަމަށް އެމްއެމްސީއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެމްއެމްސީން ބުނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހި ނޫސްވެރިން ތަމްރީންކުރުމަށް ޕާކިސްތާނަށް މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ޔަގީންކަންދިން ކަމަށެވެ. އެ ތަމްރީންގައި ބައިވެރިވާ ނޫސްވެރިން ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ބައެއް މީޑިއާ ހައުސްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިކަމާއި މީޑިއާގެ ދާއިރާގެ ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް އެމްއެމްސީ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔާގީންކަން ޕާކިސްތާނުގެ ހައި ކޮމިޝަނަރު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްސީން މައުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top