ޚަބަރު
މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ހަސަން ޒަރީރު އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

އެ މަގާމަށް ރުހުން ދިނުމާމެދު މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ވޯޓު ނަގާފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރުމަށް 45 މެންބަރުން މެންބަރުން ޒަރީރަށް ވޯޓު ދެއްވާފައިވާއިރު ދެކޮޅަށް އެއްވެސް މީހަކު ވޯޓު ދެއްވާފަ އެއް ނުވެ އެވެ.

ފަތުހުﷲ ޖަމީލު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެމަގާމު ހުސްވުމުން އެމަގާމަށް އެހެން ބޭފުޅެއް ހޮވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ދެ ބޭފުޅެއްގެ ނަން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަ އެވެ. އެދެ ބޭފުޅުންނަކީ ޔަޒީދު މުހައްމަދު އާއި ޒަރީރު އެވެ.

ދެބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން ވަނީ އިންޓަވިއު ކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އެމަގާމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްނެގި ވޯޓުން 10 މެންބަރުން ޒަރީރު އެމަގާމަށް އައްޔަން ކުރަން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާއިރު ޔަޒީދު އައްޔަންކުރަން ވޯޓު ދެއްވާފައިވަނީ 4 މެންބަރުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ޒަރީރު ވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top