ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބޭންކުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ބޭނުން ނުވާނެކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

‏ސިވިލް ކޯޓުން މިފަދައިން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާއި ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލައިގައެވެ. އެގޮތުން އެމައްސަލައިގައި ބީއެމްއެލްއިން އެދިފައިވަނީ، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އެދޭ މައުލޫމާތުތައް ކޯޓުއަމުރެއް ނެތި ފޯރުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ.

‏ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބުނެފައިވަނީ މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބޭންކިން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖިނާއީ ކުށްތައް ތަހުޤީޤުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރުލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

‏ސިވިލް ކޯޓުން ބީއެމްއެލްއާއި ދެކޮޅަށް ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ކޯޓު އަމުރެއް ނެތްނަމަވެސް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ ލިޔުމަށް ބިނާކޮށް އެކޮމިޝަނަށް ބޭންކުން މައުލޫމާތު ދޭންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.