ޚަބަރު
ބޭރަށް ހިންގާ ރޯގާތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބޭރަށް ހިންގާ ރޯގާތައް އާންމުވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ބޭރަށް ހިންގުން ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ރަނގަޅަށް ސައިބޯނި ލައިގެން އަތްދޮވުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

ބޭރަށް ހިންގުމުގެ އިތުރުން ގިނަގިނައިން ހޮޑުލެވި، މާބޮޑަށް ވަރުދެރަވެ ދިޔާތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު މަދުވެ، ބޮލަށް އެނބުރުން އަރާ އަދާޔާ ހިލާފަށް ކަރުހިއްކާނަމަ ލަސްތަކެއް ނުކޮށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްވެސް އެ އޭޖެންސީއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

ބޭރަށް ހިންގާ ނަމަ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ލަފާދީފައި ވެއެވެ.

  • ގިނަގިނައިން ލޮނު ޕެކެޓު، ފެން އަދި ސޫޕު ފަދަ އެއްޗެހި ބުއިން
  • ފާހަނާކުރުމަށް ފަހު އަދި ކެއްކުމުގެ ކުރިން ސާފުކޮށް އަތްދޮވުން
  • ފާހަނާ ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު ސެނިޓައިޒް ކުރުން
  • އަލާމާތްތައް ފެންނަނަމަ 1 ދުވަސް ވަންދެން ސްކޫލަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ނުގޮސް އަރާމުކުރުން

މީގެ އިތުރުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބަނޑުގައި ރިއްސުމާއި އެކު ކުޑަކަމުދެވޭ މިންވަރު މަދުވެ، ހޮޑު ލެވޭ އިރު ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދާއިރު ލޭ ހުންނަ ނަމަވެސް ލަސްނުކޮށް ޑޮކްޓާރެއްގެ ލަފާހޯދުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައި ވެއެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top