ޚަބަރު
ދުނިޔޭގެ ތަރިކަ ލިސްޓުގައި ހިރިގަލު މިސްކިތްތައް ހިމަނަނީ

ސައިންޓިފިކް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަން (އިސެސްކޯ)ގެ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް ހިމެނުމަށް އިސެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ. ސާލިމް އަލްމާލިކާއެކު ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

އަޒަރްބައިޖާނުގެ ވެރިރަށް ބަކޫގައި މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވިއިރު އިސެސްކީގެ ޑިރެކްޓަރުގެ އިތުރުން ބައެއް އޮފިޝަލުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރި ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ވަޒީރުގެ ދަތުރުފުޅުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގައި ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް އިސެސްކޯގެ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ތަރިކައާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަން އެވުޒާރާއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެވުޒާރާއިން ބުނެ އެވެ.

އިސެސްކޯގެ ޖެނެރަލް ޑރ. ސާލިމް އަލްމާލިކް ވިދާޅުވީ ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް އިސެސްކޯގެ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބައްލަވާ އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ކަލްޗަރަލް ކެޕިޓަލް އޮފް ދަ އިސްލާމިކް ވޯލްޑް 2024 ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު މިވަގުތު ހުންނެވީ އަޒަރްބައިޖާނުގަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top