ޚަބަރު
ރާއްޖެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން އެކި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޝެރީނާ އަބްދުލް ސަމަދު، ދަ ރައިޓް އޮނަރަބަލް ޑރ. އޭން މެރީ ޓްރެވެލިއަން އެމްޕީ، މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ދަ އިންޑޯ ޕެސިފިކް އޮފް ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް އޮފް ގްރޭޓް ބްރިޓަން، އެންޑް ނަދަން އަޔަލޭންޑާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝެރީނާ ވަނީ މިނިސްޓަރު ޓްރެވެލިއަން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. މިނިސްޓަރު ޓްރެވެލިއަންގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއާއެކު ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަން ދޭހަވާ ކަމެއްކަން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝެރީނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. މިނިސްޓަރު ޓްރެވެލިއަން ވަނީ ދެފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހުރި ބައެއް ދާއިރާތަކުގައި މިހާރު އޮތް އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފަ އެވެ.

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝެރީނާ ވަނީ ރާއްޖެއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ނިންމުމުން އެކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ، މިއީ ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ޓެރިފް ހުރަސް ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ނިންމުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ލަންޑަނުގައި ރާއްޖެ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު ސްޓްރެޓެޖިކް ޑައިލޮގްގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމަށްވެސް ދެ މިނިސްޓަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި އެވެ. މިނިސްޓަރުންގެ މެދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިތުރު މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް، ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، މަތީ ތައުލީމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ވިޔަފާރި ހިމެނޭ ގޮތަށް އެތައް ދާއިރާއަކުން ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝެރީނާ ވަނީ ގައްޒާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އިންސާނީ އެހީގެ ބޮޑު ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި، ވީއެންމެ އަވަހަށް ދާއިމީކޮށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާ ސްޓޭންޑަށް ތާއީދުކުރައްވާކަން ހާމަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރު ޓްރެވެލިއަން ވަނީ ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާޖީ ތޯރިގު އިބްރާހިމާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަލީ އިހުސާނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް، މުހައްމަދު ސައީދާއިވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top