ޚަބަރު
ރާއްޖެ އެތެރެވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ވިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެ: އަފީފް

ރާއްޖެ އެތެރެވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ވިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަން ވާނެ ކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި 19 ވަނަ ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަފީފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަންނަ މީހުންނަކީ ކޮން ގޮތަކަށް ކިހިނެތް އަންނަ ބައެއްތޯ އިލެކްޓްރޯނިކް އޮތޮރައިޒޭޝަންގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓޭ ކަމަށް ވަންޏާ ޕްރީއެޕްރޫވަލް ވިސާ ދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އެތެރެވާ މީހުންނަކީ އެއީ ކޮން ގޮތަކަށް ކިހިނެއް އަންނަ ބައެއްތޯ ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް.

މައްޗަށްގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިންގެ ގޮތުގައި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓޫރިސްޓު ޕްރީއެޕްރޫވަލް ވިސާ އޮން އެރައިވަލް އިލެކްޓްރޯނިކް އޮތޮރައިޒޭޝަން ތައާރަފްކުރުމަށް ގަރާރަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން އަފީފް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބިނާ ވަނީ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގައި ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދައިދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސާދު ބޮޑަށް ބަރޯސާ މިވަނީ ޓޫރިޒަމަށް، އިގްތިސާދުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓު މީ ޓޫރިޒަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއިންނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސާދު މި ހިފެހެއްޓެނީ

ޓޫރިސްޓުން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމާއި ގުޅިގެން އަފީފް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން މިހާރުވެސް އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރާ ކަމަށާއި ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން އިތުރު އެހެން ސަބަބެއް ނެތި ފޮނުވާ ނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، ފާއިތުވީ 5 އަހަރުތެރޭ ފޮނުވާލި ފަތުރުވެރިން ފޮނުވާލަން ޖެހުނު ސަބަބުތައް ބެލުން މުހިންމު ކަމަށް އަފީފް ވިދާޅުވިއިރު މިދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި 9000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ފޮނުވާލާފައި ކަމަށް ހައިތަމް ހުށައެޅި ގަރާރުގައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެ އެތެރެވާ ފަރާތްތަކަކީ ޖިނާއީ ކުށްތަކުން އެއްކިބާވާ ބައެއްތޯ ބެލޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށްވެސް އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުން އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި އޮންނަ އިރު މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަކީ މިދައުރުގެ އެންމެފަހު ޖަލްސާ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top