ޚަބަރު
ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ، ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު

މިއަދު ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާގައި ހުރިހާ މެންބަރުންނަސްވެސް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ހުޅުވާލައްވައިފި އެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވެފަައި ވެއެވެ. އަދި 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ މެންބަރުން ބުރަ މަސައްކަތްތައް ކުރައްްވާފައިވާ ކަން އަސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި އަސްލަމް ވަނީ އެ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމާއި، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)އާއި، މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ޕީއެންސީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ހުސައިން ސިރާޖުގެ އިތުރަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަލީ އާޒިމާއި، ކުރީގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު (ރެޑްވޭވް)އަށް އަސްލަމުް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

އެއާއެކު، އަސްލަމް ވަނީ  މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ  މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރައްވާ، ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

އަސްލަމް ވަނީ އިބްތިދާއީ ބަހުސްގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދައްކަވަން ފުރުސަތު އަރުވާނެކަން އިއުލާންކުރައްވާފަ އެވެ.

މިއަދު މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދާއިރު 20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތް މެންބަރުން ހުވާކުރައްވާނީ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top