ޚަބަރު
ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާދޭނީ “ހޯޕް އައިލެންޑް”ގައި

ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށްޓަކައި ވަކި ރަށެއް ކަނޑައަޅައި އެ ރަށުގައި ތަމްރީނާއި ފަރުވާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހްސާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާތަކަށް ހިއްސާކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވިދާޅުވީ، ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެ ރަށަށް ކުދިން ގެންގޮސް ފަރުވާ ދޭ ގޮތަށް ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ބަދަލާއެކު ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތައް ގުޅިގެން އެ ރަށުގައި ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައުލީމުގެ އިތުރަށް ކުޅިވަރާއި ސައިކޯ ސޯޝަލް އިންޓަވެންޝަން ސެޝަންތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

“ހޯޕް އައިލެންޑު”ގެ ނަމުން ނަން ކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ރަށަށުގައި އެ ކުދިން ބަލަހައްޓާނީ 18 އަހަރު ފުރެންދެނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު 18 އަހަރު ވުމުން އެ ކުދިން ނަގާނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ނޫނީ ސިފައިންގެ ހިދުމަތަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ޖިނާއި ކުށުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ އުމުރު 15 އަހަރުގައި އޮތުމުން އެކަމުގައިވެސް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ޖިނާއީ ކުށުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ އުމުރު 15 އަހަރުން 12 އަހަރަށް ދަށް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަން މިނިސްޓަރު ހާމަކުރެއްވި އެވެ.

5
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top