މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ދޫކޮށްލުން ނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޓެޑީ ޝެރިންހަމް ބުނެފިއެވެ.

މީގެކުރީން، ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯއަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި މީޑިއާގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ޕޮގްބާ ވަނީ މިއީ ކެރިއަރުގައި އާ ޗެލެންޖަކާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހަން ރަނގަޅު ވަގުތެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ޕޮގްބާގެ މުސްތަގްބަލާއި ގުޅޭގޮތުން، މީގެކުރީން އޭނާގެ އޭޖެންޓް މިނޯ ރައިއޯލާ ބުނީ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ އިސްފަރާތްތަކަށްވެސް ޕޮގްބާ އެ ކްލަބު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން އެނގޭނެކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ޝެރިންހަމް ބުނީ ޔުނައިޓެޑުން ޕޮގްބާ ވިއްކާލުމަށްފަހު އެ މަގާމަށް ކުޅޭނެ އެކަށީގެންވާ އެހެން ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް އުނދަގޫނުވާނެ ކަމަށާއި، ފަހަކަށް އައިސް އޭނާގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އެބަހުރިކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ޕޮގްބާ ގެންދިއުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޓްރާންސްފާގެ ކަންތައް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމާލުން ކަމަށެވެ.

"ޕޮގްބާ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން، އެއީ ޔުނައިޓެޑަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ރެއާލުން އޭނާ ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާއިރު، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ޕޮގްބާ އެ ޓީމަށް ދޫކޮށްލުން."

އެއަށްފަހު ޝެރިންހަމް ވަނީ މިހާރު ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ވޭލްސްގެ އިތުބާރު ވިންގާ ގަރެތު ބޭލްގެ މުސްތަގްބަލާގުޅޭގޮތުންވެސް ވާހަކަދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން، ޝެރިންހަމް ފާހަގަކުރިގޮތުގައި ބޭލް ފަދަ ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިއަކަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށެވެ.

"ބޭލް ފަދަ އެންމެ މަތީ ލެވެލްގައި ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިއަކަށް މެޗުތަކުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނަމަ، އެހެން ކްލަބަކަށް ދިއުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް. އެކަމަކު، އެ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ޗައިނާގައި ކުޅޭކަށް ނުދާނެ." ޝެރިންހަމް ބުންޏެވެ.

މިފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި، މިހާތަނަށްއައިއިރު ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އިންގްލެންޑްގެ ފުލްބެކް އާރޮން ވަން-ބިސާކާގެ އިތުރުން ޑެނިއެލް ޖޭމްސް ގެނެސްފައެވެ. މީގެއިތުރުން، ޔުނައިޓެޑްގެ ޓްރާންސްފާ އެހެން ހަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ޓީމުގެ ބެލްޖިއަމް ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ޔުވެންޓަސް އަށް ވިއްކާލުމަށްފަހު ބަދަލުގައި އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕައޮލޯ ޑިބާލާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށްދާއިރު، ލެސްޓާ ސިޓީގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ އާއި ސްޕޯޓިން ލިޒްބަންގެ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް އަދި ލާޒިއޯގެ ސަރްގެއި މިލިންކޮވިޗް-ސަވިޗާ އަންނަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.