ހައްޖަށް ދާން ޕެންޝަން ފަންޑުން ނެގޭ ފައިސާގެ އަދަދު 80 އިންސައްތައށް ބޮޑު ކުރަން ޕެންޝަނާބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

އެ އިސްލާހު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްްވީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސާއެވެ. އީސަގެ އެ ހުށަހެޅުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންވި 70 މެންބަރުންގެ އިންތިފާޤުންނެވެ.

އެ އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން، ހައްޖަށްދާ ފައިސާގެ 80 ޕަސެންޓު ދޫކުރަން ވާނީ މަދުވެގެން 420،000 ރުފިޔާގެ ބެލެންސެއް ހުރެގެންނެވެ. އެ ގޮތަށް ނިންމި އިރު އެ ވަރަށް ފައިސާ ޖަމާވެފައި ހުރީ 36000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ އެކައުންޓުގަ އެވެ.

ޕެންޝަން ފަންޑުން ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.