ޚަބަރު
މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ގަތަރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފޮރިން މިިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ގަތަރުގެ ފޮރިން މިިނިސްޓަރު އައްޝައިހް މުހައްމަދު ބިން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް ތާނީއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން---ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓަ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މޫސާ ޒަމީރު ގަތަރުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި މިނިސްޓަ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އައްޝައިހް މުހައްމަދު ބިން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް ތާނީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް – ގަތަރުގެ ޕާޓްނަޝިޕް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގޮތާ މެދު ވާހަކަދައްކަވައި، ދިވެހިންގެ  އިޖްތިމާއީ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއަށް ދީލަތި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ގަތަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފަ އެވެ. ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބާރުލުން ވަރުގަދަކުރުމަށް ދެ މިނިސްޓަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި އެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވަނީ ގައްޒާގެ މަސްރަހާއި ގުޅޭ މެދުވެރިކަމުގެ މަރުހަލާގައި ގަތަރުން އަދާކުރާ ދައުރުގެ އަގުވަޒަން ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ މަލްޓިލެޓަރަލް ފޯރަމްތަކުގައި ޕާޓްނާޝިޕް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދެ މިނިސްޓަރުން ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުގައި ސެކްރެޓަރީ، ބައިލެޓަރަލް ޑރ. ހާލާ ހަމީދާއި އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް ޑރ. ފަޒީލް ނަޖީބާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ލަމްހާ ސަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ގަތަރަށް ވަޑައިގަތީ ރޭގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ގަތަރަށް ވަޑައިގަތީ 3 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top