ޚަބަރު
މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުވިއިރު އޮތީ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑެއް ރޯވެފައި: އަމީން
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަމީން

މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ސަންގު ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެވެ. އެ އިންޓަވިއުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވަނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވެރިކަމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެ “އަލިފާންގަނޑު ނިވުމުގެ” މަސައްކަތްތައް އޭނާ ކުރައްވަމުން ދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

“އަޅުގަނޑު މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުވީއިރު ހަމަ ތެދެއް މި ދަންނަވަނީ، އިނގޭތޯ. ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ނޫން ރަޖިސްޓްރޭޝަންތައް ހިންގަމުންދިޔައީ. ވަރަށް ބޮޑެތި ގޯސްތައް ހަދަމުންދިޔައީ” މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ބަޔަކު މީހުން ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ގޯސްތަކެއް ހަދަމުން ދިިޔަ ކަމަށެވެ. އެކަންތައް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރުމުން ސުވާލުތަކެއް އަމާޒުވިކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެއީވެސް ލިބިވަޑައިގަތް ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް މި އިންޓަވިއުގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް މާލެ ސަރަހައްދަށް ހާއްސަކޮޮށް ޑީކޮންޖިޝަން ޕްލޭނެއް އިއުލާންކޮސް، ތަންފިޒުކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދަކީ ދިރިއުޅެވޭ ވަރުގެ ތަނަކަށް ހެދުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ހާއްސަ ވައުދެއް ކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

 

 

 

 

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top