ޚަބަރު
މުސްތަގުބަލުގައި ކުޑަގިރި އިތުރަށް ފުރިހަމަވާނެ: ފަޒުލް
ކުޑަގިރި

ކުރިމަގުގައި ކުޑަގިރިން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ހިދުމަތެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފަޒުލް މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ އިއްޔެ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ. ފަޒުލް ވިދާޅުވީ އެޗްޑީސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުޑަގިރި އިތުރު ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ތަރައްގީކުރަން އެޗްޑީސީން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފަޒުލް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދުވެސް ވަނީ މި ސަރުކާރުން ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފަ އެވެ.

ހީނާ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުޑަގިރި އަބަދުވެސް އޮންނާނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގައި މިހާރު ހުރި ވަސީލަތްތައް މަދުވުން ފަދަ ޝަކުވާތަކަށް ސަރުކާރުން ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

“ކުޑަގިރި އަބަދުވެސް އޮންނާނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި. މިހާރުހުރި ވަސީލަތްތައް މަދުކަމާއި ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅިގެން ލިބެމުންދާ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުޑަގިރި މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ލިބޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރާނެ” ހީނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ކުޑަގިރިއަކީ ނިިމިދިޔަ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށް ތަރައްގީކުރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެކެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top