ޚަބަރު
އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބެ ނަރުހުން އަދާކުރަނީ ގައުމީ ވާޖިބެއް: ރައީސް
ފޮޓޯ: ރާއްޖެ. އެމްވީ

ހިދުމަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބެ ނަރުހުން އަދާކުރަނީ ގައުމީ ވާޖިބެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މޭ 12 ގައި ފާހަގަކުރާ މުނާސަބާއެކެވެ. މި ދުވަސް މޭ 12 ގައި ފާހަގަކުރަނީ މިއަދުގެ ތާރީހަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނަރުހެއް ކަމުގައިވާ ފްލޮރެންސް ނައިޓިންގޭލްގެ ހަނދާނުގަ އެވެ. 12 މޭއަކީ ފްލޮރެންސް ނައިޓިންގޭލް އުފަންވީ ދުވަހެވެ.

މި ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ނަރުހުންގެ އަގުހުރި މަސައްކަތާއި މުޖުތަމައުގައި ނަރުހުން ކުޅޭ ހާއްްސަަ ދައުރާއި، އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ މުހިންމު ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެކެވެ.

މިއަހަރުގެ ނަރުހުންގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރެއްގެގޮތުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކައުންސިލް އޮފް ނަރސަސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ “އަވަރ ނަރސަސް، އަވަރ ފިއުޗަރ. ދަ އިކޮނޮމިކް ޕަވަރ އޮފް ކެއަރ” އެވެ.

 

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top