ޚަބަރު
އުތުރު ތިޅަފަޅުގައި ކުރިން ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން މިހާރު ނެތް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ގައްސާން މައުމޫން

އުތުރު ތިޅަފަޅުގައި ކުރިން އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި ނަމަވެސް މިހާރު އެއްވެސް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މީހެއް އެތަނުގައި ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ގައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގައްސާން މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން މީގެ ކުރިން ތިބިކަން ރަސްމީ ލިޔުންތަކުން ހާމަވެގެންދިޔަ ނަމަވެސް އޭރު އެތަނުގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ވަގުތުން ދަންނަވާކަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވުމުގެ މަރުހަލާއާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ގައްސާން ވިދާޅުވީ  އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އައީ އެ ގައުމުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ދެ ހެލިކަޕްޓަރާއި ޑޯނިއާގެ މެއިންޓެނަންސްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. އަދި އެތަކެތި ބަލަހައްޓަން އައިސްފައިވަނީ ސިވިލިއަން ބައެއް ކަމަށްވެސް ގައްސާން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެ އެވެ. އަދި އެއީ ކޮންމެހެން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ ސިފައިން ބަހައްޓަން ބޭނުންވެގެން ނޫން ކަމަށް މި ޕްރެސްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވި ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް، ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާއިން މީގެ ކުރީ ސަރުކާރެއްގައި ގާއިމުކުރި ރާޑާރ ސިސްޓަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ގައްސާން ވިދާޅުވީ އެ ރާޑާރ ސިސްޓަމްތައް އޮޕަރޭޓް ކުރަން އެއްވެސް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މީހެއް ރާއްޖޭގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

4
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top