ޚަބަރު
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 76 ސިފައިން ފޮނުވާލެވިއްޖެ
ފޮޓޯ: ދެން. އެމްވީ

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 76 ސިފައިން ފޮނުވާލެވިއްޖެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޒަމީރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ޒަމީރު ވިދާޅުވީ 7 މާޗްގައި އިންޑިއާގެ 12 ސިފައިންނެއް އަނބުރާ ގައުމަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ސ. ގަމުގައި ތިބި 12 ސިފައިންނެއް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއިއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ދަށުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު  ހދ. ހަނިމާދޫގައި ސްޓޭޝަންވެފައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން 7 އޭޕްރީލްގައި އަނބުރާ ގެންދެވިފައިވާއިރު އޭގެ ދެ ދުވަސް ފަހުން 9 ބޭފުޅުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދެވުނު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޒަމީރު މައުލޫމާތުދެއްވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލ. ކައްދޫގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ތެރެއިން 7 މޭގައި 12 ބޭފުޅުން އިންޑިއާއަށް އަނބުރާ ގޮސްފައިވާއިރު 9 މޭގައި އަދި 13 ސިފައިން ފޮނުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ހާމަކުރެއްވި އެވެ. އެއާއެކު މިހާރު ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ކަނޑައެޅުނު ތާރީހު (10 މޭ) ގެ ކުރިން ހުރިހާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ގައުމަށް ފުރުވާލާފަ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ގައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިވަގުތު ހަރަކާތްތެރިވަނީ ސީދާ އިންޑިއާ ސިފައިންނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް “ރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅަކީ އެމީހުންގެ ފަރާތުންވެސް ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގްލާލަށް ގެއްލުމެއް އޮތް ނަމަ،” އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާކޮށް، އެމީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެމީހުން ސެނަހިޔާގައި ހިދުމަތް ދެނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ އެދުމުގެ މަތިންކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ހާމަކުރެއްވި އެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top