ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާ ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވާ، ތިން ވަޒީރެއްގެ ނޯޓިސް ހަމަވިއިރުވެސް މަޖިލީހަށް ވަޑައެއްނުގަނެވުނެވެ.

ފޮނުވި ނޯޓިސްގެ ހަމަވުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވަޑައިނުގެންނެވުނު ވަޒީރުންނަކީ، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އާއި، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުރުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. 

އެ ތިން މިނިސްޓަރުންނަށް ވަނީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމަށް 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދީފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ތިން މިނިސްޓަރުންނާ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވަޒީރުންނަށް ފޮނުވި ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.  އެހެންކަމުން މަޖިލީހުން ދެން އަމަލު ކުރާ އުސޫލަކީ ސުވާލުތައް ރައްދުވާ މިނިސްޓަރަކާ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން މިނިސްޓަރަށް ފަސޭހަފުޅު ދުަވަހެއްގައި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުން ކަމަށެވެ.

އެ ތިން ވަޒީރުން ވެސް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރައްވަން ހުށަހެޅުއްވީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.