ޚަބަރު
ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރާނެ
ފޮޓޯ: ބުކްމަންޑި

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މައުލޫމާތިދީފި އެެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްމިދަނީ ހުޅަނގު މޫސުން ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް އިހުސާސްވާ ފިނިހޫނުމިން ހުރީ 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއިން މަތީގައި ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ.

ވިއްސާރަވީމަ ވިލާގަނޑުން ގާތްގަނޑަކަށް 35 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކޮށްފައި ވެއެވެ.

“މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ފިނިހޫނުމިން އުޅެނބީ 32 ޑިގްރީ ސެލްސިޔަސްގައި. އުތުރަށް އުޅެނީ 33 ޑިގްރީ ސެލްސިޔަސްގައި.”

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި މިރޭ ވަރަށް ބޯކޮށް ވިއްސާރަވާނެ ކަމަށް އެއިދާރާއަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މާދަމާއިން ފެށިގެން މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް ވައިބާރުވެ، ކަނޑުގަދަވާނެ ކަމަށް އެއިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅަނގު މޫސުން ފެށޭނެކަމަށްވެސް އެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ދެ މޫސުމުގެ ތެރެއިން އިރުވައި މޫސުމަކީ މީލާދީ ގޮތުން ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް ޖެނުވަރީ މަހުން ފެށިގެން މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށާއި ހުޅަނގު މޫސުމަކީ މޭ މަހުން ފެށިގެން ގާތްގަނޑަކަށް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުޅަނގު މޫސުމުގެ އަސަރުތައް އާއްމުގޮތެއްގައި މޭމަހުގެ ފުރަތަމަ ނުވަތަ ދެވަނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ފަށާ ކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން ހުޅަނގު މޫސުމުގެ އަސަރު މެދުރާއްޖެއަށް ފޯރައި، މޭމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅަނގު މޫސުން ފެށިގެންދާ ކަމަށްވެސް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top