ޚަބަރު
މޮރޮކަން ސްކޮލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މޮރޮކަން ސްކޮލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ “މޮރޮކަން ސްކޮލަޝިޕް” ސްކީމްގެ ދަށުން ޕީއެޗްޑީ އާއި މާސްޓާސް އަދި ބެޗެލާސް ޑިގްރީ އަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ސްކީމްގެ ދަށުން 20 ދަރިވަރަކަށް މަތީ ތައުލީމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ. މި ސްކޮލާޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10 ޖެހުމާއި ހަމައަށެވެ. ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް މައި އެޑިއު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ.

މި ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ 19 އަހަރާއި 23 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ. އަދި ތައުލީމީ ގޮތުން ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ހަމަވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ކޯސް ފީ ހިލޭވުމުގެ އިތުރަށް ކޮންމެ މަހަކު ދަރިވަރުންނަށް 750 ދިރްހަމް (3154.84ރ.) ގެ އެލަވަންސްއެއް ކަނޑައެޅިފައި ވެއެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top